Security Consulting

ปัจจุบันการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน มีความเกี่ยวข้องกับ Information Technology อย่างมาก ข้อมูลต่างๆที่อยู่บนระบบ ถือว่ามีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลขององค์กร ดังนั้นเรามักจะเห็นว่าเริ่มมีกฏข้อบังคับต่างๆให้องค์กรมีการประเมินความ เสี่ยงด้านความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้กับองค์กรเอง ซึ่งหากข้อมูลลับขององค์กรรั่วไหลออกไป หรือข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้ารั่วไหลออกไป จะส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งในด้านชื่อเสียง และด้านการเงินอย่างมาก

Incognito Lab เป็นผู้ให้บริการด้าน security consulting เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยในองค์กรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยมีบริการหลายรูปแบบ ซึ่งบริการของเรานั้นมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร (business requirement) แก้ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยที่องค์กรกำลังประสบอยุ่ ปรับปรุงระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้มีการพัฒนา control สำหรับลดความเสี่ยงที่ใช้งานได้จริง 

เรายินดีที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้กับธุรกิจ และเพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย และมีเสถียรภาพ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s